Valsts iestāžu un nevalstiskā sektora iesaiste Rīgas jaunās attīstības programmas izstrādē

Pirmdien, 20.maijā, VEF Kvartāla Kamerzālē noritēja darba seminārs “Rīga 2027”, kas notiek Rīgas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes ietvaros. Programma ir pilsētas pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un projekti Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam izvirzīto ilgtermiņa mērķu sasniegšanai.

Rīgas attīstības programmas 2021.-2027. gadam (AP2027) izstrādes ietvaros, šogad notiks plašākas sabiedrības, sadarbības partneru un ieinteresēto pušu iesaistes aktivitātes, un kā viena no pirmajām publiskajām aktivitātēm ir darba seminārs “Rīga 2027”. Semināra norises mērķis bija apzināt galvenās Rīgas pilsētas prioritātes nākamajam plānošanas periodam. Tāpat semināra laikā tika sniegta informācija par līdz šim paveiktajiem darbiem un turpmāko plānošanas procesu AP2027 izstrādē, kā arī to, kādi sabiedrības iesaistes pasākumi ir plānoti turpmāk. Uz semināru aicinājām ministriju pārstāvjus, Rīgas domes deputātu frakciju vadītājus, nozaru klasterus, nevalstiskās organizācijas, kā piemēram, Rīgas Apkaimju aliansi, Rīgas Uzņēmēju Biedrību, apvienību “Pilsēta cilvēkiem”, un dažādu jomu speciālistus.

AP2027 gadam ir pilsētas pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā tiek ietverta pašreizējās situācijas analīze, tendences un prognozes, tiek noteiktas pašvaldības vidēja termiņa prioritātes, Rīcības plāns, Investīciju plāns, kā arī Attīstības programmas īstenošanai nepieciešamo resursu apjoms un tās uzraudzības kārtība. Attīstības programmā izvirzītie rīcības virzieni skar visas pašvaldības pārziņā esošās jomas un nozares.

Līdz šim brīdim AP2027 izstrādes gaitā ir veikta dažādu datu analīze, apzināta esošā situācija Rīgas pilsētā, organizētas konsultācijas ar Rīgas pilsētas pašvaldības departamentiem un iestādēm, kā arī aizvadīta pirmā vadības darba grupas sanāksme, kuras ietvaros tika apstiprināts AP2027 aktivitāšu plāns.

AP2027 izstrādi Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir uzsācis, pamatojoties uz 2018.gada 21.novembra Rīgas domes lēmumu Nr.1770.

Paldies visiem semināra dalībniekiem par radošu darbu un diskusijām!

Prezentācija no semināra pieejama šeit

Informācija par AP2027 turpmāk būs atrodama šeit: http://www.rdpad.lv/strategija/attistibas-programma-2021-2027/

1 Patīk
1463 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts