Ir sākusies Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana

13.martā ir sākusies jaunā Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam (RTP2030) pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana, kas ilgs līdz 10. aprīlim.  

Rīgas teritorijas plānojums ir pilsētas ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Dokumenta izstrāde tika uzsākta 2012. gadā un pēc RTP2030 apstiprināšanas tā darbības periods būs līdz 2030.gadam. RTP2030 1. redakcijas publiskā apspriešana un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana norisinājās no 09.01.2018. līdz 08.02.2018. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemti ap 2000 iedzīvotāju priekšlikumi un atzinumi no 51 institūcijas. Priekšlikumi un institūciju atzinumi ir izvērtēti, sagatavojot RTP2030 pilnveidoto redakciju.

RTP2030 pilnveidotās redakcijas apspriešanas sanāksme paredzēta 2019. gada 28. martā plkst. 17.00 Rīgas domes telpās, Rātslaukumā 1, Rīgā.

Aicinām visus interesentus aktīvi iesaistīties publiskās apspriešanas norisē, iepazīties ar RTP2030 pilnveidoto redakciju, konsultēties ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālistiem un sniegt savus priekšlikumus par redakcijā iestrādātajiem risinājumiem.

Ar RTP2030 pilnveidoto redakciju un precizēto SIVN Vides pārskatu no 2019. gada 13. marta līdz 10.aprīlim var iepazīties:

 • interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis#document_12016 un http://www.rdpad.lv/rtp/izstrade/;
 • izstādē Rīgas domē, 2. stāva vestibilā, Rātslaukumā 1;
 • klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā (Amatu ielā 4, 5. stāvā) apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00, kur Pilsētvides attīstības pārvaldes speciālisti uzklausīs Jūsu viedokli un atbildēs uz jautājumiem, skaidrojot plānošanas dokumenta risinājumus.

Rakstiski priekšlikumi par RTP2030 pilnveidoto redakciju iesniedzami līdz 2019. gada 10.aprīlim:

 • interneta portālā geolatvija.lv,
 • sūtot pa pastu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 (pasta zīmogs 10.04.2019.),
 • klātienē jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.

Departaments atgādina, ka RTP2030 neparedz izmaiņas teritorijas izmantošanai un apbūvei Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, kur spēkā saglabājas 2006. gada saistošie noteikumi Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.”

RTP2030 izstrādā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments sadarbībā ar ārpakalpojuma sniedzējiem SIA “Grupa 93” un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Papildu informācija Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldē: tālrunis 67105818, e-pasts: sin@riga.lv un departamenta mājaslapā www.rdpad.lv, sadaļā “Teritorijas plānošana – Izstrādē”.

RTP plānojums infografika

1 Patīk
5784 Skatīts

2 komentāri

 • Solveiga2019. gada 12. aprīlis plkst. 14:21

  Labdien. Lucavsala ir Rīgas sirds, vieta Rīgas centrā, kas varētu ražot skābekli Rīgai. Lūdzu dodiet iespēju mums, iedzīvotājiem par to rūpēties. Lūdzu izveidot tur parkus, aktivitāšu centru ģimenēm, laivu piestātni, drošas peldētavas, zaļo kafejnīcu, celiņus dārziņu teritorijā, lai cilvēki un putni varētu doties uz turieni un dot savu ieguldījumu Rīgai, arī tie, kam nav tur dārziņi. Lūdzu neļaujiet būvēt tur daudzstāvu namus vai vēl kādu veikalu, vai autotiltu !!! Lai Lucavsala ir Rīgas zaļā sirds, kur veldzēties iedzīvotājiem un tūristiem, tas varētu kļūt par apbrīnojamu tūrisma objektu. Un kā tas varēja gadīties, ka dome daļu zemes pārdevusi Merkam ? Veidosim savu Rīgu *** https://manabalss.lv/lai-lucavsala-ir-sakopta-rigas-oaze/show

  • RDPAD2019. gada 14. jūnijs plkst. 14:54

   Atbilstoši izstrādātajai Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030 gadam ((turpmāk- RTP2030), redakcijai Lucavsalas lielākajā teritorijas daļā ir noteikta dabas un apstādījumu teritorija (DA2), lai paplašinātu izveidoto Lucavsalas atpūtas parku arī otrpus Salu tiltam, kā arī paplašinātu teritoriju publiskajai ārtelpai, tai skaitā ģimenes dārziņiem. Dabas un apstādījumu teritorija (DA2) tiek noteikta, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.

   Izstrādājot jauno RTP2030, Lucavsalā ir pārskatītas ielu sarkanās līnijas, neparedzot spēkā esošajā Rīgas teritorijas plānojumā 2006.– 2018. gadam plānotās radiālās ielas salas centrālajā daļā. Ņemot vērā plānoto attīstību Lucavsalā, tostarp, paredzētās plašās publiski pieejamās teritorijas, tiek saglabāti plānotie savienojumi ar Mūkusalas un Bauskas ielām, nodrošinot iespēju ilgtermiņā īstenot perspektīvo tramvaja līniju, izvēloties kādu no rezervētajiem ielu sarkano līniju koridoriem un uzlabojot Lucavsalas teritoriju sasniedzamību ar sabiedrisko transportu. Minētie risinājumi sagatavoti atbilstoši Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasībām par sabiedriskā transporta shēmu, kuru, ietverot sabiedriskā transporta maršrutus, izvērtē un norāda detalizētā transporta attīstības plānā, kas Rīgā tika izstrādāts kā Transporta attīstības Tematiskais plānojums (turpmāk – Transporta TmP) un apstiprināts ar 15.12.2017. Rīgas domes lēmumu Nr.655.

   Transporta TmP izstrādes ietvaros notika plaša sabiedrības līdzdalība, kā arī tika piesaistīti nozares eksperti un atbildīgās institūcijas. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonā (turpmāk – RVC un AZ) tiks pārskatītas pēc 2019.gada, izstrādājot RVC un AZ plānojumu. (Informācijai- RVC aizsardzības zonas robežas: http://www.rdpad.lv/par-rvc/)

   Plānotās apbūves teritorijas Lucavsalā RTP2030 redakcijā ir būtiski samazinātas salīdzinājumā ar spēkā esošā Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018. gadam (RTP2006-2018) risinājumiem.

   RTP2030 mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas noteiktas Lucavsalas austrumu daļā – teritorijās, kur atbilstoši RTP2006-2018 risinājumiem ir dzīvojamās apbūves teritorijas un savrupmāju apbūves teritorijas.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts