Apstiprināts pārskats par Rīgas ilgtermiņa stratēģijas ieviešanu

Šodien, 16.decembrī, Rīgas dome ir apstiprinājusi ikgadējo pārskatu par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025.gadam un Rīgas attīstības programmas 2010.–2013.gadam ieviešanu. Šis ir septītais šāda veida pārskats, kas palīdz Rīgas domei mērķtiecīgi pārraudzīt galvaspilsētā veicamās aktivitātes. Ar šo pārskatu noslēdzas minētais plānošanas periods, jo 2014.gada maijā tika apstiprināti jaunie plānošanas dokumenti – Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programma 2014.–2020.gadam.

Īstenojot galvaspilsētas stratēģiju, ir secināts, ka pērn sekmīga virzība uz nospraustā mērķa sasniegšanu ir desmit stratēģiskajos mērķos no trīspadsmit, piemēram, izglītota un prasmīga sabiedrība, radoša un eiropeiska pilsēta ar augstvērtīgu kultūras dzīvi, uz starptautisku sadarbību vērsta pilsētas ekonomikas attīstība, dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm, sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība, droša pilsētvide u.c.

Pārskats tika izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un ietver 13 stratēģisko mērķu un 105 mērķu ietvaros izvirzīto uzdevumu aprakstu, balstoties uz Rīgas domes iestāžu un struktūrvienību sniegto informāciju. Papildus pašvērtējumam tika veikta Rīgas iedzīvotāju aptauja par pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, mediju monitorings, apkopoti statistikas dati un piesaistīti arī nozaru eksperti, kas sniedza savu vērtējumu par stratēģisko mērķu izpildi. Tādējādi tika iegūts komplekss raksturojums par Rīgas pašvaldības paveikto stratēģisko mērķu ietvaros.

Iedzīvotāju aptaujā iegūtie dati liecina par pozitīvām pārmaiņām iedzīvotāju attieksmē pret Rīgas pašvaldības darbu, Rīgā notiekošo un pilsētas attīstību kopumā. Kā pozitīvās pārmaiņas Rīgā aptaujātie pilsētas iedzīvotāji visbiežāk minēja pilsētas labiekārtošanu (41,1%). Gandrīz tikpat daudz iedzīvotāju (40,7%) minēja arī kultūras jautājumus, savukārt vairāk kā trešdaļa (38,5%) – satiksmes uzlabošanu: ielu remontus, velosipēdistu celiņus un sabiedrisko transportu. Savukārt, aicināti nosaukt aktuālās problēmas Rīgā, visbiežāk iedzīvotāji minējuši sliktā ielu seguma kvalitāti (27,8%), graustu un māju remontu (16,4%) un iekšpagalmu remontu (13,8%).

Nozaru eksperti sniedza vērtīgu viedokli par paveikto, kā arī deva ieteikumus turpmākai pašvaldības darba uzlabošanai. Stratēģiskās plānošanas eksperts Gatis Pāvils norāda, ka viena no spilgtākajām pašvaldības iniciatīvām pēdējās desmitgades laikā ir Rīgas apkaimju izdalīšana un aktivitātes apkaimju koncepcijas iedzīvināšanai. Idejai piemīt daudz pievilcības faktoru, taču, iespējams, vislieliskākais ir tas, ka apkaimju attīstības process varētu iesaistīt visu Rīgu, katru Rīgā dzīvojošo un strādājošo, tas nodrošinātu katra rīdzinieka līdzdalību pilsētvides attīstībā. Tāpat eksperts norāda, ka pie nozīmīgākajiem Rīgas pašvaldības nākotnes izaicinājumiem pieder atkritumu apsaimniekošanas sistēmas modernizācija. Liels panākums būtu kaut vai salīdzinoši vienkāršas, dalītas atkritumu savākšanas sistēmas izveide.

Savukārt pārvaldības jomas eksperts, vecākais ekonomikas konsultants Valsts prezidenta kancelejā Valērijs Stūris apgalvo, ka iedzīvotāju skaita pieaugums, ilgstošo bezdarbnieku skaita samazināšanās liecina, ka Rīga ir pievilcīga vieta dzīvei un uzņēmējdarbības attīstībai. Šajā kontekstā ir būtiski nodrošināt pietiekami zemu noziedzīgo nodarījumu skaitu un nepieļaut tā pieaugumu, signalizējot par labas pārvaldības efektivitāti.

Ekonomikas jomas eksperte, SIA „Baltic Id” valdes priekšsēdētāja, Elīna Egle iesaka turpināt sadarbības veicināšanu dažādās sarunu platformās ar uzņēmējiem, nozaru pārstāvjiem, augstskolām un zinātniekiem, lai rastu kopīgu redzējumu par nākotnes projektiem (jaunu produktu un pakalpojumu attīstība), tai skaitā investīciju piesaisti un kopīgu iešanu eksporta tirgos.

Kā noslēguma pārskats tas apkopotā veidā satur arī ieskatu paveiktajā pa visu periodu kopumā, sākot no 2006./2007.gada, kad Stratēģijas uzraudzības sistēma Rīgas pašvaldībā tika ieviesta.

Pilnais pārskata teksts ir pieejams vietnes www.sus.lv sadaļā „Stratēģija”, kur atrodama arī pati ilgtermiņa stratēģija un attīstības programma.

0 Patīk
2530 Skatīts

Jums var interesēt arī

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts